Sensei
Janusz Szymankiewicz

Polska szkoła Shinkage Ryu miała swoje nieśmiałe próby rozwoju już w 1978 r. w oparciu o fragmentaryczną wiedzę japońskich praktyków kendo przekazaną dr J. Szymankiewiczowi. Po latach poszukiwań i doświadczeń, oficjalnie powstała w 2004 r. w ramach współpracy z japońskim stowarzyszeniem Shinkage Ryu Hyoho Marobashikai, kierownym przez Watanabe Tadashige Soshu dayri.

Do 2012 r. uczestnictwo w zajęciach kenjutsu było ograniczone głównie do wąskiej grupy długoletnich praktyków azjatyckich sztuk walki, w celu wykształcenia na najwyższym możliwym poziomie, na zasadzie „ręka w rękę” shidoin (instruktorów) tej ekskluzywnej sztuki wojennej walki mieczem. Obecnie dostęp do niej jest otwarty, warunkowany jedynie postawą (lojalność, honor) potencjalnych chętnych. Utworzona została też grupa dla dzieci ćwiczących wg. specjalnego programu, opracowanego dla nich jeszcze w XVII wieku.

Wyjaśnienie:

 1. Oddziały (Branch) są samodzielnymi jednostkami prowadzącymi działalność na własny rachunek i   Porando Shinkage Ryu Marobashikai nie ponosi odpowiedzialności za konieczność posiadania uprawnień instruktorskich wymaganych lokalnym prawem przez osoby prowadzące w nich zajęcia czy sposób ich prowadzenia.
 1. (* ) gwiazdka oznacza że z powodów losowych wskazana osoba w chwili obecnej zawiesiła udział w   zajęciach Porando Shinkage Ryu Marobashikai.

 

Regulamin zasad współdziałania różnych szkół Shinkage Ryu hyoho Marobaashikai

w ramach lub ze stowarzyszeniem Porando Shinkage Ryu

dr. J.Szymankiewicza zatwierdzony przez Watanabe Tadahisa soshu dayri

 

 1. Wszystkie sprawy dotyczące kwestii hierarchii organizacji, stopni zaawansowania, zasad wewnętrznych szkoły i programu nauczania reguluje statut Shinkage Ryu Hyoho Marobashikai.
 2. Przedstawicielem Watanabe Tadanari Soshu i organizacji Shinkage Ryu Marobashikai jest Watanabe Tadahisa – 23 generacja szkoły Shinkage Ryu.
 3. Zasady działania oddziałów regionalnych i ich Branch opierają się na statucie Shinkage Ryu Hyoho Marobashikai, ale muszą uwzględniać specyfikę regulacji prawnych właściwych dla danego kraju.
 4. Porando Shinkage Ryu Marobashikai koordynuje działalność oddziałów organizacji Shinkage Ryu Hyoho Marobashikai w Polsce i na Białorusi do czasu utworzenia tam samodzielnego regionalnego przedstawicielstwa Shinkage Ryu Hyoho Marobashikai.
 5. Zwierzchnik Porando Shinkage Ryu Marobashikai jest mianowany przez przedstawiciela Soshu .
 6. Zwierzchnikiem Porando Shinkage Ryu Marobashikai i powołanych przez nie Branch jest Dr Janusz Szymankiewicz, który reprezentuje je na zewnątrz. W przypadkach szczególnych w jego zastępstwie organizację reprezentuje Mariusz Pietkun.
 7. Zwierzchnik Porando Shinkage Ryu Marobashikai decyduje o wysokości składki członkowskiej i zasadach jej podziału.
 8.  Lokalny Branch Porando Shinkage Ryu Marobashikai może zostać powołany na formalne wystąpienie jego organizatora i musi posiadać co najmniej 3 ćwiczących członków.
 9. Lokalny Branch Porando Shinkage Ryu Marobashikai może zostać rozwiązany przy mniejszej ilości ćwiczących bądź naruszeniu zasad niniejszego regulaminu przez zwierzchnika Porando Shinkage Ryu Marobashikai. Ćwiczącym członkom zostanie wtedy wskazane dalsze miejsce doskonalenia umiejętności w szkole Shinkage Ryu.
 10. Wszystkie Branch kierują się własnymi regulaminami wewnętrznymi opartymi jednak w zasadniczych kwestiach o statut Shinkage Ryu Hyoho Marobashikai i niniejszy regulamin.
 11. Branch i ich formalne członkostwo w danych roku kalendarzowym potwierdzane  jest stosownym certyfikatem i na stronie Internetowej Porando Shinkage Ryu Marobashikai.
 12. Podstawą do wydania certyfikatu na dany rok kalendarzowy jest opłacenie przez Członków poszczególnych Branch w formie jednorazowej składki rocznej, ustalonej przez Porando Shinkage Ryu Marobashikai do końca lutego danego roku kalendarzowego.
 13. Obowiązkiem członków Branch jest dbanie o wysoką jakość szkolenia i poziom  psychofizyczny, moralny i duchowy uczestników zajęć oraz godne reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz.
 14. Zabronione jest zmienianie Branch przez osoby ćwiczące pod rygorem wykluczenia z członkostwa w Porando Shinkage Ryu Marobashikai chyba, że wynika to ze zmiany miejsca lub kraju zamieszkania i zostało uzgodnione z zwierzchnikiem Porando Shinkage Ryu Marobashikai.
 15. Lokalny Branch niezwłocznie przekazuje do Porando Shinkage Ryu Marobashikai informacje o swoich ćwiczących nowych członkach lub uzyskanych przez nich certyfikatach uznania, dopuszczających do treningu nowej grupy kata szkoły Shinkage Ryu.
 16. Porando Shinkage Ryu Marobashikai jako jedyna prowadzi w imieniu Shinkage Ryu Hyoho Marobashikai wykaz wszystkich członków ćwiczących w powołanych przez siebie Branch, rejestruje ich poziom zaawansowania i publikuje te dane na swojej stronie Interentowej.
 17. Obowiązkiem członków Branch jest przynajmniej raz w roku udział (na oddzielnie ustalanych zasadach) w szkoleniach lub konsultacjach technicznych organizowanych przez wizytujących mistrzów Shinkage Ryu Hyoho Marobashikai na terenie działalności Porando Shinkage Ryu Marobashikai.
 18. Kalendarz seminariów lub konsultacji dla Porando Shinkage Ryu Marobashikai ustala w porozumieniu z wizytującymi mistrzami Shinkage Ryu Hyoho Marobashikai zwierzchnik Porando Shinkage Ryu Marobashikai. Branch mogą uczestniczyć wspólnie w organizowanych seminariach lub konsultacjach bądź organizować je jedynie dla własnych członków.
 19. Informacje o stronie Internetowej Porando Shinkage Ryu Marobashikai, w szczególności o niniejszym regulaminie oraz wykazie wszystkich członków i ich poziomie zaawansowania, muszą znaleźć się na stronie Internetowej poszczególnych Branch (o ile takie posiadają).
 20. Nie przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu przez członków lub powołanych Branch skutkuje zawieszeniem lub wykluczeniem z dalszej działalności decyzją zwierzchnika Porando Shinkage Ryu Marobashikai.
 21. Osoby, które zaprzestały treningu w okresie dłuższym niż jeden rok lub nie wnoszą ustalonych opłat członkowskich, mogą zostać usunięte z organizacji przez zwierzchnika Porando Shinkage Ryu Marobashikai. Ponowne przyjęcie wykluczonego członka może nastąpić jedynie w wyniku osobistej decyzji przedstawiciela Soshu .

Szkoły

POLSKA (Polskie Skrzydło Żurawia)

Warszawa – Head Branch (rok rozpoczęcia działalności 2004)

 Dr J. Szymankiewicz sensei; M. Pietkun sensei vingtsunkuen@poczta.onet.pl; mobil: +48/602 279 137

 Grupa dzieci – wtorek 17.00 -18.00; sobota 9.30-10.30 Wał Miedzeszyński 646 III (sala Aikido, I piętro)

Grupa dorośli – wtorek 17.00 -19.00; sobota 9.30-11.30 Wał Miedzeszyński 646 III (sala Aikido, I piętro)

Członkowie Poziom Zaawansowania
1. Dr Janusz Szymankiewicz sensei Mokuroku
2. Mariusz Pietkun sensei   Mokuroku
3. Dr Dariusz Wasilewski Tengusyo oku
4. Grzegorz Czapliński Ko-marobashi
5. Piotr Piwowarczyk Omote
6. Momo Czaplińska Beginner
7. Łukasz Pieczonka Beginner
8. Sebastian Ładosz  O-Marobashi (*)
9. Jonasz Mrozowski Omote (*)
10. Tymon Krotoszyński Beginner (*)
11. Piotr Nowak O-Marobashi (*)
12. Ida Bartoń O-Marobashi (*)
13. Robert Karczewski Omote (*)
14. Mirosław Konarowski Omote (*)
15. Brygida Turowska Beginner (*)
16. Krzysztof Potok Beginner (*)
17.Krzysztof Czujkowski Beginner (*)

BELORUS (Białoruskie Skrzydło Żurawia)

Mińsk Head Branch (rok rozpoczęcia działalności 2014)

Instruktorzy Andrei Raiko, Jaroslau Kirylau; a.raikovt@gmail.com +375 29 7035638

Członkowie Poziom Zaawansowania
1. Raiko Andrej Tengusyo
2. Matvejkov Andrej   Tengusyo
3. Shestakov Zhenja Ko-marobashi
4. Kirilov Jaroslav Ko-marobashi
5. Dedjulja Andrej Beginner
6. Koncevoj Aleksej Beginner
7. Rytvinskij Vitalij Beginner
8. Dashkevich Aleksej Beginner
9. Bich Mihail Beginner
10. Morozov Andrej Beginner (*)
11. Prisjazhnenko Olga Beginner (*)

 

Translate »